VERON AFDELING 24 DOETINCHEM

Namens het bestuur van de Veron afd. Doetinchem nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van onze afdeling op maandag 12 februari 2024 in ons clublokaal, de kantine van de P.V. De Bode in het sportpark Bezelhorst aan de Bezelhorstweg 87, Doetinchem. Aanvang: 20.00 uur.

Deze avond is uitsluitend toegankelijk voor leden van de VERON (Afd. 24).

AGENDA
1. Opening door de voorzitter en mededelingen van het bestuur
2. Notulen van de jaarvergadering van 13 februari 2023
3. Jaarverslag van de secretaris.
4. Jaarverslag van de penningmeester.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Verslag repeatercommissie.
7. Aanwijzing afgevaardigden naar de Veron Verenigingsraad op zaterdag 20 april 2024.
8. Bestuursverkiezing: Aftredend: Henry Plant, PA3ANB Herkiesbaar: Henry Plant, PA3ANB
9. Benoeming kascontrole commissie voor het jaar 2024.
10. Rondvraag. O.a. de uitvraag belangstelling bouwproject “E-smog sniffer”.
11. Sluiting.